พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ชีวภัณฑ์ “ไวรัสเอ็นพีวี” ควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูพืช

โรงงานต้นแบบผลิตไวรัสเอ็นพีวี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช สวทช. วิจัยและพัฒนาสารชีวภัณฑ์จากเชื้อไวรัสเอ็นพีวี ที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับแมลงเป้าหมาย ซึ่งเป็นศัตรูของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะสมอฝ้าย และมีความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ไวรัสเอ็นพีวี ฉีดพ่นต้นพืชแทนสารเคมี แม้จะไม่เห็นผลเร็ว แต่ให้ผลคุ้มค่าในระยะยาว เพราะไวรัสจะออกฤทธิ์เฉพาะหนอนเป้าหมายเท่านั้น จึงมีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ไม่มีสารพิษตกค้างทั้งในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=vsW7kltfzzk

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top