พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เครือข่าย Food Innopolis ภาคเหนือ

เมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ สนับสนุนผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหารของไทย โดยเฉพาะด้านชาและกาแฟ ให้มีการทำนวัตกรรมมากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ โดยได้ให้คำปรึกษาและแนะนำ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ด้านชาและกาแฟให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการพัฒนากระบวนการแปรรูปชาและกาแฟ ให้มีคุณภาพดีด้วยเทคโนโลยีระดับสูง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในภาคเหนือ ยังได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัย เข้าถึงเครื่องมืออุปกรณ์การวิจัย การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส และการทดสอบตามความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านต่างๆ ที่มีมาตรฐานในระดับสากล บริการเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการปลูก การจัดการคุณภาพของผลผลิต บริการคลิกนิกเกษตรเพื่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการให้คำแนะนำ เพื่อการขึ้นทะเบียนแปลงปลูก ตามระบบรับรองการผลิต ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมโยง ต่อยอดธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้ก้าวสู่ระดับสากล Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=vNNSYEqwkQM

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top