การสัมมนาหัวข้อ “ไผ่สร้างคุณค่า จากไม้ป่าสู่ไม้เศรษฐกิจ ชุบชีวิตชุมชน” (ช่วงที่ 1)

การสัมมนาหัวข้อ “ไผ่สร้างคุณค่า จากไม้ป่าสู่ไม้เศรษฐกิจ ชุบชีวิตชุมชน” ในงานประชุมสัมมนาและแสดงนวัตกรรม สวทช.-วิทย์สัญจร “นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=vMckyz5EECc

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top