วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับการพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำไทยอย่างยั่งยืน (9/12)

การสัมมนา "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับการพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำไทยอย่างยั่งยืน (Science Technology and Innovation for Sustainable Aquaculture Development in Thailand)" วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม SSH-Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย แหล่งอาหารที่ยั่งยืนมีความสำคัญมากต่อการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกในทศวรรษหน้า แหล่งอาหารที่สำคัญคืออาหารที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง และหอย เป็นต้น เนื่องจากการเลี้ยงสัตว์น้ำมีต้นทุน FCR ที่ต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่น และมีพื้นที่โลกที่เป็นแหล่งน้ำมหาศาลที่สามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ ยกตัวอย่าง การเลี้ยงในกระชังที่นำไปวางในทะเลลึก เป็นต้น จะเห็นได้ว่ามีการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างมากในปัจจุบัน การบริหารจัดการให้เกิดอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน จึงต้องคำนึงถึงแนวทางการเลี้ยงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำเอานวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การใช้ระบบน้ำหมุนเวียนในการเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ การพัฒนาสูตรอาหารแหล่งโปรตีนทางเลือกเพื่อทดแทนการจับปลาขนาดเล็กในทะเล การพัฒนาวัคซีนสัตว์น้ำ เป็นต้น การจะนำนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ ต้องเกิดความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทั้งจากนักวิจัย ผู้เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศต่อไป

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=vGsTCzrG20g

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top