พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการ Asian Herb in Space

สวทช. ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA และหน่วยงานพันธมิตร ดำเนินการโครงการ Asian Herb in Space เพื่อร่วมศึกษาการปลูกโหระพาบนอวกาศ เพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับนักบินอวกาศ และต่อยอดการวิจัยสู่การปลูกพืชบนดาวเคราะห์ดวงอื่น เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้เมล็ดพันธุ์โหระพาจากองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น เพื่อเปรียบเทียบผลการเจริญเติบโตของโหระพา ระหว่างชุดที่ทำการปลูกบนพื้นโลกกับชุดที่ทำการปลูกบนอวกาศ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊ก JAXA Thailand Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=vAuF7jimbgo

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top