พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ยีสต์โพรไบโอติก ทางเลือกใหม่สำหรับสุขภาพ

สวทช. ร่วมกับ บริษัทเอเชียสตาร์ เทรด จำกัด พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยีสต์โพรไบโอติก สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลินทรีย์ และเทคโนโลยีชีวกระบวนการ ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ ที่มีคุณสมบัติโพรไบโอติกที่ดี การพัฒนากระบวนการผลิตเซลล์ยีสต์ การผสมสูตรผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการทดสอบการนำไปใช้กับสัตว์ เทคโนโลยีการผลิตยีสต์โพรไบโอติก ในระดับอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานการผลิตที่ดี นับเป็นเทคโนโลยีของประเทศ ที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และยังพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีกด้วย

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=udtOxSmes4w

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top