วิศวกรดาวเทียม

วิจัย พัฒนา และควบคุมระบบดาวเทียม ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาระบบโทรคมนาคม การใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ในการพยากรณ์อากาศ สำรวจทรัพยากรธรรมชาติหรือเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลก

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=uVPY6QtxGNU

NSMThailand

รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง อีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต"

Scroll to Top