มาตรฐาน ThaiGAP ส่งเสริมผู้ค้าทุเรียนไทย

ไอแทป สวทช. จัดอบรมการทำมาตรฐานไพรมารี่ ไทยแก็ป และไทยแก็ป ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้านผักและผลไม้ในภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างระบบการผลิตผลไม้ที่ปลอดภัย และขยายตลาดได้กว้างขึ้น ทางโครงการ ได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าอบรมให้ความรู้และคำปรึกษาผู้ประกอบการ ถึงมาตรฐานไทยแก็ป ที่มีข้อกำหนด 17 ข้อใหญ่ 167 ข้อย่อย ซึ่งมีความละเอียดของข้อกำหนดตลอดห่วงโซ่การผลิต พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในแปลงทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ขนาด 8 ไร่ เพื่อประเมินและศึกษาความเสี่ยงของแปลง รวมถึงให้คำแนะนำ ข้อปรับปรุงแก้ไขแก่ผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการยื่นขอมาตรฐานไทยแก็ป ต่อไป ซึ่งตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบการจำนวน 26 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ และผ่านการรับรองมาตรฐานไทยแก็ปแล้ว Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=ti8rg_j6rwY

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top