กลยุทธ์การคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม (ตอนที่ 1)

การบรรยายในหัวข้อ "กลยุทธ์การคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม (Creative Innovation Thinking)" โดย ดร. ภูมิพร ธรรมสถิตเดช อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องออดิทอเรี่ยม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=t7GOWXSzBTA

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top