พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ

ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมิน จัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ หรือ TTRS ของ สวทช. ให้บริการประเมินความพร้อมในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ด้วยเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล รองรับการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีแบบเอสเคิร์ฟ และเทคโนโลยีเกิดใหม่ในอนาคต โดยพิจารณาศักยภาพ 4 ด้าน คือ 1) เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) การบริหารจัดการ 3) ความสามารถด้านการทำตลาด 4) ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ บริการประเมิน TTRS ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการประกอบธุรกิจ ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน และกลไกการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ในการส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=t5-7yWLfMSI

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top