บรรยายพิเศษ “สวทช. ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน”

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สวทช. ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน” โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในงานประชุมประจำปี 2560 สวทช.ภาคเหนือ “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอบทบาท ทิศทาง บริการและผลงานของ สวทช. ที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน รวมถึงข้อมูลเชิงนโยบายในระดับประเทศ โดยเฉพาะในด้านการเกษตร อันเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะนำไปสู่การยกระดับและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=sCoi2JPvdwk

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top