ตอน รดน้ำพืชอย่างเพียงพอด้วยเครื่องวัดความชื้น TDR

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างมันสำปะหลังนั้น แม้จะปลูกง่าย ทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี แต่ก็ต้องมีการให้น้ำในปริมาณพอเหมาะพอดีด้วย เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มผลผลิตแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนในการปลูกมันสำปะหลังอีกด้วย นักวิจัย เนคเทค สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พัฒนา “เครื่องวัดความชื้นระบบ TDR (Time Domain Response)” ขึ้นมา เพื่อใช้วัดความชื้นในดิน แล้ววิเคราะห์หาปริมาณน้ำที่ควรใช้รดมันสำปะหลังในแต่ละช่วงเวลา โดยหลังจากที่ระบบวัดความชื้นแบบ TDR วัดความชื้นในดินแล้ว จะส่งข้อมูลที่ได้ผ่านระบบไร้สายด้วยคลื่นวิทยุไปบันทึกลง SD card และมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูค่าที่วัดบนเว็บไซต์ได้เลย ที่สำคัญคือ เครื่องวัดความชื้นระบบ TDR ยังมีราคาถูก เกษตรกรนำไปใช้งานได้สะดวก ง่าย ช่วยให้คืนทุนได้เร็ว และยังประยุกต์ใช้กับการให้น้ำพืชผลการเกษตรอื่นๆ ได้อีกด้วย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=rksJB0TDe00

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top