ตรวจเชื้อก่อโรคในอาหารฉับไว ด้วยเทคนิค Bead Array | ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ

ในอุตสาหกรรมอาหารนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงอย่างมากเลย คือ อาหารจะต้องไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรค โดยทั่วไป จะมีการสุ่มตรวจเชื้อก่อโรคในอาหารก่อน ปัญหาคือ ใช้เวลานาน เพราะการตรวจหาเชื้อแต่ละชนิดนั้น ใช้วิธีแตกต่างกัน และที่สำคัญ ไม่สามารถตรวจจำนวนตัวอย่างมากๆ ได้ แต่ตอนนี้นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ได้พัฒนาการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรค ที่ตรวจได้พร้อมกันทีเดียว 3 ชนิด ทั้งนี้ นักวิจัยไบโอเทคได้ทำการเลี้ยงเพิ่มจำนวน และทดสอบเชื้อก่อโรคที่สำคัญ ในอุตสาหกรรมอาหาร 3 ชนิดคือ Campylobacter jejuni (แคมไพโลแบคเตอร์ เจจูไน), Listeria monocytogenes (ลีสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส) และ Salmonella spp. (แซลโมเนลลา สปีชีส์) จากนั้นพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อโรคดังกล่าว ได้พร้อมกันโดยใช้เทคนิค Bead array โดยที่ผ่านมาได้ทดลองใช้วิธีที่พัฒนาขึ้น ทดสอบผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ พบว่าให้ผลสอดคล้องกับวิธีการตรวจตามมาตรฐานสากล Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=qwDbA3HTa5Y

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top