การสัมมนาหัวข้อ “การเปิดตัวโครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน CTAP”

การสัมมนาหัวข้อ “การเปิดตัวโครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน CTAP” ในงานประชุมสัมมนาและแสดงนวัตกรรม สวทช.-วิทย์สัญจร “นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ การสัมมนานี้ เป็นการนำเสนอข้อมูลแนะนำโครงการ CTAP ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุน การพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของกลุ่มเกษตรกร/ชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=qrvlI7aRjwQ

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top