พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสเปรย์ปรับอากาศจากไม้หอมฮิโนกิ

บริษัทบ้านไม้หอมฮิโนกิไชยปราการ จำกัด ร่วมกับ สวทช. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยฮิโนกิ จากเศษไม้เหลือใช้ ในรูปแบบของสเปรย์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ที่สามารถจับอนุภาคกลิ่นในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และคงกลิ่นหอมของไม้ฮิโนกิได้ยาวนาน สเปรย์ปรับอากาศที่พัฒนาขึ้นนี้ ใช้เทคนิคอิมัลซิฟิเคชันมาช่วยกักเก็บน้ำมันหอมระเหยฮิโนกิ ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ให้อยู่ในรูปอนุภาคนาโนอิมัลชั่นแบบใส ซึ่งน้ำ ไขมัน และน้ำมัน จะผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี มีความคงตัวและเสถียรภาพ ไม่เกิดการแยกชั้น น้ำมันฮิโนกิจึงคงกลิ่นได้ยาวนานขึ้นถึง 3 เดือน ถือเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่จะพาประเทศไทย ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=qRvw8He2L-k

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top