พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ประชุมความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ IBD 2019

สวทช. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานพันธมิตร จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ IBD2019 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 116 คน จาก 27 ประเทศ มาบรรยายให้ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพืช จากสวนพฤกษศาสตร์ชื่อดังทั่วโลก พร้อมทั้ง จัดนิทรรศการแสดงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชีวภาพในประเทศไท ยตั้งแต่ยอดเขาจรดทะเล อาทิ นิทรรศการ การติดตามสภาวะโลกร้อน ที่มีผลกระทบต่อพืชและสัตว์ ณ แปลงวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพถาวรมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, การฟื้นฟูป่าชายเลนโดยใช้นวัตกรรมไม้โกงกางเทียม, การฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง, การกลับมาของเต่ามะเฟือง, การซ่อมแซมและปรับปรุงโพรงรังนกเงือกโดยชุมชน, การท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศรอบอ่าวปัตตานี และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความมั่นคงของทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=qIIBxlqjxGU

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top