วิศวกรระบบราง

ผู้ออกแบบ ก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางราง การซ่อม-สร้างรถจักรรถพ่วง ระบบรับส่งกระแสไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม รวมถึงงานปฏิบัติการวางแผนและควบคุมการเดินขบวนรถ เพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=qHfd6b3Yw6c

NSMThailand

รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง อีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต"

Scroll to Top