ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านผ่านแอปพลิเคชัน Health at Home

บริษัท เฮลท์ แอท โฮม พัฒนาแอปพลิเคชัน Health at Home สำหรับให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน โดยจะทำหน้าที่ในการจัดหาผู้ดูแลที่มีคุณภาพ และมีทีมแพทย์ พยาบาลที่มีความรู้และประสบการณ์ ร่วมติดตามอาการ และให้การดูแลผ่านแอปพลิเคชัน ผู้ดูแล จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการดูแล รวมถึงอาการของผู้สูงอายุหรือคนไข้ในแต่ละวัน ทีมพยาบาลจะอ่านข้อมูลที่ผู้ดูแลบันทึกผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อตรวจสอบข้อมูลสุขภาพต่างๆ และเตรียมพร้อมในการให้คำปรึกษากับผู้ดูแล และครอบครัวผู้รับบริการ ปัจจุบันมีผู้ดูแลกว่า 200 คน พร้อมให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ healthathome.in.th Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=pd5vvbAa1k4

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top