พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน แผนที่ GIS แสดงอัตราการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้าง

นักวิจัย สวทช. พัฒนาแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แสดงอัตราการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างของประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลการกัดกร่อนและสภาพอากาศเป็นเวลา 3 ปี ณ สถานีทดสอบ 7 แห่ง ทั่วประเทศ แล้วนำไปสร้างสมการความสัมพันธ์สำหรับพื้นที่ติดชายทะเล และพื้นที่ไม่ติดชายทะเล เว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นี้ จะช่วยให้วิศวกร ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป เข้าใจความรุนแรงของการกัดกร่อนในตำแหน่งต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งมาจากปัจจัยทางอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน และปริมาณเกลือทะเล เป็นหลัก ปัจจุบันมีฐานข้อมูลอัตราการกัดกร่อน สำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน และเหล็กกล้าทนบรรยากาศ ในอนาคตจะเพิ่มเติมวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ยานยนต์ และระบบขนส่งทางราง

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=pbjGzWuzxsE

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top