พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน AmiBase ฐานข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียน

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย สวทช. ร่วมกับศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และเครือข่ายอาเซียนด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ จัดทำ “ฐานข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียน หรือ AmiBase เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการรวบรวมข้อมูลของจุลินทรีย์ ที่ค้นพบในอาเซียน ไว้มากกว่า 30,000 ชนิด ในกลุ่มแบคทีเรีย อาร์เคีย รา สาหร่าย โปรโตซัว และไวรัส ครอบคลุมข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ ข้อมูลพันธุกรรมระดับยีน จีโนมและไมโครไบโอม และบริการของศูนย์ทรัพยากรจุลินทรีย์ในอาเซียน ฐานเอมี่เบสมีเครื่องมือวิเคราะห์ออนไลน์ ที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลพันธุกรรมของสายพันธุ์จุลินทรีย์ ข้อมูลไมโครไบโอม หรือชุมชนจุลินทรี ย์และการแสดงผลแบบอินเทอร์แอคทีฟไว้ด้วย ทำให้นักวิจัย เข้าถึงแหล่งข้อมูลจุลินทรีย์ของอาเซียนได้สะดวก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูล เพื่อนำไปวิจัยต่อยอดด้านความหลากหลาย การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ต่อไป Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=pBhLaPh6HQ0

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top