การผลิตและใช้ชีวภัณฑ์กำจัดโรคและแมลง

การบรรยายในหัวข้อ "การผลิตและใช้ชีวภัณฑ์กำจัดโรคและแมลง" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดลำปาง ในการเสวนา “เทคโนโลยีพร้อมใช้และกลไกความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในงานประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ 2562 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=olvwZby7258

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top