เสวนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "Responsible Conduct of Research in Thailand" (5/6)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดงานเสวนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศหัวข้อ Responsible Conduct of Research in Thailand วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8:30 – 16:30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักด้านคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย ให้แก่ ผู้บริหาร นักวิจัย และนักวิชาการ ของสถาบันวิจัย และสถาบันอุดมศึกษา และยังเป็นการหารือแนวทางการส่งเสริมคุณภาพและจริยธรรมการวิจัยร่วมกันเพื่อผลักดันมาตรฐานการวิจัยในประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=ojfJ5sK09t0

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top