ประชุมวิชาการทางด้านการกัดกร่อนและการป้องกันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

นักวิจัยไทย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมีความตื่นตัวต่ออันตรายที่เกิดขึ้นจากการกัดกร่อน ไม่ว่าจะเป็นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของประชาชน ได้จัดตั้งสมาคมการกัดกร่อนของโลหะและวัสดุไทยขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีด้านการกัดกร่อนและป้องกัน โดยในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมีการจัดประชุมวิชาการทางด้านการกัดกร่อนและการป้องกันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ขึ้น ในหัวข้อ "Smart industry + smart city + smart people" concept in Industry 4.0 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการกัดกร่อน และเทคโนโลยีต่างๆ ของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยยกระดับความรู้ สร้างกลยุทธ์การจัดการด้านการกัดกร่อนของวัสดุ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=oi4dkyNtD88

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top