พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน น้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อมังคุดอินทรีย์

นักวิจัย สวทช. ได้วิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำส้มสายชูหมัก จากผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลไม้ไทย โดยได้พัฒนา “กระบวนการหมักน้ำส้มสายชูจากผลไม้โดยใช้ต้นเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์” ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถหมักแบบ 2 ขั้นตอนได้ในถังเดียว ภายใต้สภาวะไม่ปลอดเชื้อ ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาการหมักจากปกติ 1 ปี ให้เหลือเพียง 2 เดือน และได้น้ำส้มสายชูหมักที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ ตามมาตรฐานกำหนด และด้วยความร่วมมือกับ บริษัทเอเชียแอนด์แปซิฟิค ควอลิตี้เทรด จำกัด จ.ตราด จึงพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ “น้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อมังคุดอินทรีย์” ซึ่งช่วยยกระดับราคาผลิตผลทางการเกษตร และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้ทัดเทียมต่างประเทศ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=oQHJBbPc0dU

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top