TheHackerTV Episode 12 ตอน "Rubber Ducky USB ที่เด็ด"

TheHackerTV Episode 12 ตอน “Rubber Ducky USB ที่เด็ด” (ออกอากาศวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559) รายการ The Hacker ออกอากาศจากสตูดิโอ NationTV Town @The Coast ฺBangkok บางนา ออกอากาศวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 23.00 - 23.05 น. ดำเนินรายการโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security อ.ปริญญา หอมเอนก และทีมงาน ACIS *** ช่องทางการติดต่อสื่อสารรายการ *** Fanpage : The Hacker TV คลิก https://www.facebook.com/TheHackerTV YouTube : The Hacker TV คลิก https://www.youtube.com/TheHackerTV Twitter : The Hacker TV คลิก https://www.twitter.com/thehackertv หรือสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี โทร.02-338-3686

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=o5U1M0tlF4U

Scroll to Top