โฆษณาสินค้าของคุณด้วย Google Shopping Ads

เพิ่มโอกาสการในการขายมากขึ้น ให้สินค้าของคุณถูกแสดงบนเครือข่ายการค้นหา (Google Search) ทุกครั้งที่ลูกค้าค้นหาสินค้าแบบคุณ ไม่ว่าจะขายผ่านเว็ปไซต์ หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ คุณก็สร้าง Google Shopping Ads ได้ง่ายๆ โทรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราฟรีทุกวันจันทร์ - ศุกร์ที่ 1800-012-877 โทรเลย! #GoogleAds #GoogleShoppingAds

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=nvfqDlHqFkc

Google Thailand

Videos from the Google Thailand Team

Scroll to Top