พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เปิดประสบการณ์นักเรียนฝึกทักษะวิจัย ณ สวทช.

สวทช. เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ ได้เข้ารับการฝึกฝนทักษะการวิจัย และทำงานร่วมกับนักวิจัยอาชีพ ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยในศูนย์แห่งชาติของ สวทช. และมีโอกาสได้รับฟังการบรรยายพิเศษ จากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายหัวข้อ เช่น “ฟรอนเทียร์ รีเสิร์ช” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ , “จริยธรรมการวิจัย และการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่มีศักยภาพสูง” โดย ศ. ดร.โสพิศ วงศ์คำ และ นพ. ดร.วรฉัตร เลิศอิทธิพร หลังจบการฝึกทักษะวิจัย นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำเสนอผลการฝึกทักษะวิจัย ที่ได้ทำงาน ณ ห้องห้องปฏิบัติการวิจัยศูนย์แห่งชาติของ สวทช. ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนนักวิจัยพี่เลี้ยง คณะครูมาร่วมรับฟัง Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=nluIA5ELLw8

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top