เครื่องกำจัดลูกน้ำยุงด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

การนำเสนอผลงานวิจัย (Technology Pitching) กลุ่มเครื่องมือ เครื่องจักร และอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ "เครื่องกำจัดลูกน้ำยุงด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง" ในงาน Thailand Tech Show 2018 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง MR 219 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ นักวิจัย รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา และคณะ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เครื่องกำจัดลูกน้ำยุงด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง กำลังงานสูง มีกำลังงานสูงเอาพุตขนาดประมาณ 500 วัตต์ ต่อ เครื่อง โดยในแต่ละเครื่องสามารถติดตั้งไว้บนเรือ เพื่อประโยชน์ในการใช้กำจัดลูกน้ำตามลำคลอง ในชุมชนต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ และสามารถนำไปติดตั้งในบ่อบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานได้อีกด้วย โดยหลักการทำงานของแต่ละชุดนั้น จะใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง จากแบตเตอรี่หรือไฟฟ้า 220 โวลต์ได้ เพื่อการใช้งานได้ในหลายพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งจ่ายแรงดันที่ภาคของวงจรสวิทซ์ และขยายกำลัง เพื่อทำการสร้างคลื่นความถี่และขยายกำลัง และส่งต่อไปยังตัวปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงในการกำจัดลูกน้ำยุงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยเครื่องกำจัดลูกน้ำยุงด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง กำลังงานสูง สำหรับใช้งานในบ่อบำบัดโรงงานอุตสาหกรรมและครัวเรือน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำจัดลูกน้ำยุงได้อย่างกว้างขวาง เช่น ตามลำคลองในชุมชน ตามแหล่งน้ำชุมชน ในบ่อบำบัดของโรงงานอุตสาหกรรม การใช้เครื่องกำจัดลูกน้ำยุงด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในการกำจัดนั้น เป็นวิธีที่สะดวก ใช้งานง่าย สามารถนำไปใช้ได้กับทุกแหล่งน้ำ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=nTQ-JFjNiDc

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top