โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ | ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ

สวทช. ร่วมมือกับพันธมิตรหลายหน่วยงานจัดทำ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนทุกระดับ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ให้กับครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ผ่านเว็บไซต์ของโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ คือ www.learn.in.th ระบบสื่อสาระออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นนี้ประกอบด้วย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หรือ OER (โออีอาร์-Open Education Resource) ซึ่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา หลากหลายประเภท อาทิ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฟอนต์ และบทเรียนออนไลน์แบบเปิดบนฐาน หรือ MOOC (อ่านว่า มุก) ซึ่งเป็นระบบอีเลิร์นนิ่งเพื่อการเรียนรู้ทางไกล สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ และยังเป็นตัวช่วยของครู ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนได้ด้วย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=nQZ7eWKkwyw

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top