กิจกรรม Executive Talk the Series By TSP EP.3 - BIOTEC กับการเป็นพันธมิตรช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

กิจกรรม Executive Talk the Series By TSP EP.3 ตอน BIOTEC กับการเป็นพันธมิตรช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยุคหลัง COVID-19 โดย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 - 15.00 น.จาก ห้อง Innovation Room ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=nGz9SrunLhs

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top