วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (9/9)

การสัมมนา "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Science, Technology and Innovation for Sustainable Consumption and Production or STI for SCP)" วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม CC-404 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ปีค.ศ.2016-2030 เป็นเป้าหมายการพัฒนาต่อเนื่อง จากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ปีค.ศ.2000-2015 ซึ่งขยายกรอบให้ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญที่ MDGs ไม่ได้กล่าวถึง อาทิ ความเหลื่อมล้ำของสังคม การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน และการเติบโตอย่างเหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ และกว่า 230 ตัวชี้วัด ครอบคลุมภารกิจ 5P ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน (people) โลก (planet) ความเจริญก้าวหน้า (prosperity) สันติภาพ (peace) และความร่วมมือ (partnership) เพื่อผลักดันให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ที่มีส่วนร่วมในการผลักดัน SDGs ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะ SDG12 ที่มีเป้าหมายหลักคือ สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production : SCP) ให้เกิดขึ้นในประเทศ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจ ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้มีส่วนสำคัญในการสร้างเครือข่ายด้าน SCP ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยกันผลักดันขับเคลื่อนงานด้าน SDGs และเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้และบุคลากร รวมถึงการจัดทำระบบฐานข้อมูล ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล และการรายงานผลในภาพรวมของประเทศได้ โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาดำเนินการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ให้ก้าวทันโลก โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศนำทางการพัฒนาประเทศ การจัดงานในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก โดยภาคเช้า เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืน ของนานาชาติและประเทศไทย สำหรับภาคบ่าย เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ผู้สนใจ รวมทั้งสมาชิกเครือข่ายส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย และสมาชิกบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะภาคเช้า หรือเฉพาะภาคบ่ายก็ได้

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=n3X9lNEoC_I

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top