พิธีประกาศผลและมอบรางวัล “โครงการ Space Flying Robot Programming Challenge 2020”

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล “โครงการ Space Flying Robot Programming Challenge 2020” จากห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารสราญวิทย์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=mQgx94paMBI

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top