วิชา Database System Ep 3 - Aj Earn

วิชา ระบบฐานข้อมูล (Database System) Lesson # 3 Entity-Relationship Model โมเดลจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เอกสารประกอบทั้งหมดที่ https://goo.gl/FpDrrM ปีการศึกษา 2558/1 โดย อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหน­ือ -------------------------------------------- * หมายเหตุ บางคลิปอาจมีปัญหาเรื่องเสียงบ้าง ต้องขออภัยด้วยครับ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=mPYfpu81kAQ

Aj Earn CS

อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหน­ือ

Scroll to Top