พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ สร้างคน สร้างงาน สร้างเครือข่าย ด้วยเทคโนโลยีไอที

สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายใน และภายนอกจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ จัดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “สร้างคน สร้างงาน สร้างเครือข่าย”และพัฒนาผลงานที่ประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด ซึ่งในปี 2562 มีโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 28 โครงการ จาก 12 โรงเรียน และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 64 คน มีการแสดงผลงานโปรแกรมต่างๆ ของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน โปรแกรมประยุกต์ประเภทฐานข้อมูลสารสนเทศ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โปรแกรมที่ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ประเภทสมองกลฝังตัว และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสู่ชุมชน อีกทั้งยังสร้างอาชีพได้ด้วย

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=lgmCD1yra4A

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top