การถ่ายทอดสดงานแถลงข่าวฯ และพิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์

การถ่ายทอดสดงานแถลงข่าว "ความสำเร็จการพัฒนาวิธีสกัดอาร์เอ็นเอของเชื้อไวรัสจากตัวอย่างแบบง่ายและรวดเร็ว และชุดตรวจโรค COVID-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว" และพิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ โถงอาคาร C ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=lbJhivFVxXY

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top