กิจกรรมจิตอาสาบรรจุหีบห่อหนังสือ "นักวิทย์คิดถึงในหลวง"

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 สายงานกลยุทธ์องค์กร ด้านสื่อและประชาสัมพันธ์ สก. โดยฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ ได้จัด กิจกรรมจิตอาสาบรรจุหีบห่อ "หนังสือนักวิทย์คิดถึงในหลวง" ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง เพื่อส่งมอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 3,000 เล่ม เช่น ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ โรงเรียน และหน่วยงานในเครือข่ายมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ และห้องสมุดในเครือข่ายของ สวทช. รวมกว่า 1,000 แห่ง หนังสือ "นักวิทย์คิดถึงในหลวง" เป็นพ็อกเก็ตบุ๊คที่รวบรวมบทความเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 22 เรื่อง ซึ่งเขียนโดยนักวิทย์อาสารวม 18 ท่าน เพื่อบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระองค์ โดยมีจุดเริ่มจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ทำงานสายวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดมุมมอง แรงบันดาลใจ และความประทับใจ ในพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ ๙ นักวิทย์อาสาที่มาร่วมเขียนบทความทั้งหมด 18 ท่านนี้ มีทั้งอาจารย์ นักวิจัย วิศวกร นักวิชาการ นักสื่อสาร ตลอดจนผู้บริหารในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จากทั้งภายในและภายนอก สวทช. นักวิทย์ที่ชาว สวทช. รู้จักคุ้นเคย ได้แก่ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ดร.รอยล จิตรดอน ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ดร.อุดมชัย เตชะวิภู ดร.สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล ดร.เฉลิมพล เกิดมณี คุณธนภัทร ศรีโมรา และคุณพรพิมล ผลินกูล เป็นต้น บทความที่เผยแพร่ในหนังสือเล่มนี้ ล้วนบอกเล่าถึงพระราชดำริและพระราชกรณียกิจที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการขับเคลื่อนงานอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้สำเร็จ บางบทความบอกเล่าถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามผ่านการถวายงานอย่างใกล้ชิด ทั้งหมดนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจเพื่อถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่จะจารึกอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไป

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=lazhZeXEo20

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top