พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน น้ำอินทผลัมพร้อมดื่ม

บริษัทโกหลัก จำกัด ร่วมกับโครงการไอแทป สวทช. พัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตน้ำอินทผลัมพร้อมดื่ม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำด้านสุขลักษณะการผลิต ตั้งแต่สภาพแวดล้อมในการผลิต จนถึงการยื่นขอรับใบอนุญาตผลิตอาหาร และได้เครื่องหมาย อย. ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมในการจัดทำโครงการ “การจัดทำระบบ GMP Codex โรงงานผลิตน้ำอินทผลัม จากบริษัทพี เค อินสปายร์ จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต ตามหลักเกณฑ์ในการผลิตอาหาร (GMP) อย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน การผลิตน้ำอินทผลัมจากผลสด ทำให้โรงงานมีระบบคุณภาพ ระบบเอกสาร และบันทึกข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด GMP Codex และได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากลจาก SGS เรียบร้อยแล้ว Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=lQLDsTpvfgw

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top