วิชา Database System Ep 5 - Aj Earn

วิชา ระบบฐานข้อมูล (Database System) Lesson # 5 Relational Database Design การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2558/1 โดย อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=knKUbpTUizc

Aj Earn CS

อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหน­ือ

Scroll to Top