การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พลังขับเคลื่อน Northern 4.0”

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พลังขับเคลื่อน Northern 4.0” โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในงานประชุมประจำปี 2561 สวทช.ภาคเหนือ “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้” วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=k-6GUCL_Qcs

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top