ตอน TripBuddy ผู้ช่วยส่วนตัวในทุกการเดินทาง

บริษัท Tripbuddy Co.,Ltd. (บริษัท ทริปบัดดี้ จำกัด) พัฒนา แอปพลิเคชัน TripBuddy มาช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักเดินทาง ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่อาจเผชิญปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่คาดคิด ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย เช่น พาสปอร์ตและทรัพย์สินสูญหาย เกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ถูกหลอก ซึ่งทำให้เสียเวลา เสียความรู้สึก และเสียค่าใช้จ่ายเกินความเป็นจริง เมื่อเกิดปัญหา นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งเหตุ หรือขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน TripBuddy ได้ทันที โดยแอปพลิเคชันจะประสานงานไปยังตำรวจท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการท่องเที่ยว - TA-Tourist Assistant พร้อมบอกตำแหน่งที่เกิดเหตุด้วยระบบจีพีเอส ทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกที่ สร้างความอุ่นใจและความมั่นใจ แก่นักท่องเที่ยวขณะที่อยู่ในประเทศไทย ถือเป็นการยกระดับมาตรฐาน การให้บริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=ikR6NhY1bLI

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top