พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน งานประชุมวิชาการนานาชาติ APCG2018

ในปีนี้ ประเทศไทยมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 15th Asia Pacific Conference on Giftedness” หรือ APCG2018 ในหัวข้อ “Inspiration, Motivation, and Creativity: Leading the Way to Giftedness.” ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ไฮไลต์ของงานประกอบด้วย การบรรยายจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในด้านการส่งเสริม และการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ เกี่ยวกับทิศทาง นโยบาย และการจัดการด้านการศึกษา และแนวโน้มการศึกษาของเยาวชน ผู้มีพรสวรรค์ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมค่ายเยาวชนนานาชาติ APCG2018 Youth Camp ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ซึ่งมีเยาวชนที่มีพรสวรรค์จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จำนวนกว่า 250 คน มาร่วมทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ อาทิ การฟังบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านศิลปะ และวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด และลงมือสร้างสรรค์ชิ้นงาน และการไปทัศนศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ http://www.apcg2018.org Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=ib31l2tKe30

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top