ห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพ

สวทช. โดย ไบโอเทค และ นาโนเทค ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดตั้งห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตจากชีวมวลทางการเกษตร มุ่งเน้นกระบวนการผลิตแบบไร้ของเสีย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม Biorefinery "พันธกิจหลักเป็นเรื่องการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีฐานเพื่อตอบโจทย์งานอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายบุคคลากร ที่เป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนางานวิจัยด้านนี้ เพื่อเพิมขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ" Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=iW9oBSUOwu0

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top