DentiiScan 2.0 เพื่องานทันตกรรม 3 มิติ

เพื่อให้คนไทยได้รับบริการด้านทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ที่ปลอดภัยและทันสมัย สวทช. โดย ศูนย์เนคเทคและเอ็มเทค ได้ร่วมกันพัฒนา เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม หรือ DentiiScan 2.0 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม และศัลยกรรมบริเวณช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้าเครื่องแรกของประเทศไทย เดนตีสแกน ประกอบด้วย เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ที่มีลำรังสีแบบทรงกรวย และฉากรับภาพซึ่งอยู่ตรงข้ามกัน เมื่อเริ่มทำงาน อุปกรณ์ทั้งสองนี้จะหมุนรอบศีรษะ 1 รอบ ใช้เวลาเพียง 18 วินาที เพื่อเก็บข้อมูล แล้วส่งต่อให้ซอฟต์แวร์ประมวลผลสร้างเป็นภาพสามมิติ จุดเด่นของ เดนตีสแกน คือ ภาพสามมิติที่ได้ จะเห็นข้อมูลบริเวณศีรษะและขากรรไกรของผู้ป่วย ที่มีความลึกและไม่มีการซ้อนทับของอวัยวะ ต่างจากเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์แบบสองมิติทั่วไป ทำให้ทันตแพทย์วินิจฉัยโรค และวางแผนการผ่าตัดได้แม่นยำ ปลอดภัย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=hjcjpFuA2m0

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top