กิจกรรม Executive Talk the Series By TSP EP.4 - NANOTEC New & Next Normal

กิจกรรม Executive Talk the Series By TSP EP.4 ตอน NANOTEC New & Next Normal โดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.15 - 16.00 น. ณ ห้อง Innovation Room ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=gkfbD_pdufA

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top