เสริมแกร่ง SMEs ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (2/5)

การสัมมนา "เสริมแกร่ง SMEs ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน" วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม CC-307 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (Developing country) ที่มีภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนวิสาหกิจทั้งหมดในประเทศไทย จัดได้ว่าเป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ดังนั้น SMEs จึงมีบทบาทสำคัญมากกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านการสร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นฐานของการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ต่อไป อย่างไรก็ตาม หลายครั้งที่เราต่างมีคำถามในใจว่า เมื่อไหร่ประเทศไทยจะก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง (Middle income trap) และจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเหมือนประเทศอื่น เช่น เยอรมนี ญี่ปุ่น หรือเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ ซึ่งจากการศึกษาแนวทางการพัฒนา ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วของประเทศอื่นๆ พบว่า การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนประเทศต่างๆ ให้ก้าวข้ามไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาได้อย่างมั่นคง ซึ่งการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยพัฒนางานในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ มีได้หลายรูปแบบ เช่น การลดการใช้แรงคนโดยการใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนที่ ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี ซึ่งจะมีความสำคัญกับ SMEs ของไทยอย่างมาก เนื่องจากต้นทุนด้านพลังงาน เป็นหนึ่งในต้นทุนหลักของการผลิต ที่จะทำให้ธุรกิจแข่งขันและอยู่รอดได้ อย่างไรก็ตาม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ผ่านมา มักเป็นงานที่เกิดจากภาคการศึกษา หรือเกิดกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ โดยที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยังต้องติดกับดับเรื่องของการมุ่งพัฒนาด้านการตลาดเพื่อขายสินค้า และการอยู่รอดของธุรกิจ ทำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงขาดการทำวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาของตนเอง ดังนั้น การส่งเสริมจากภาครัฐ หรือการใช้งานวิจัยและเทคโนโลยีเป็นตัวผลัก (Technology Push) นั้น อาจไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม ให้เกิดการนำเทคโนโลยี ไปใช้งานในวิสาหกิจได้อย่างทั่วถึง หรือใช้งานได้จริง ดังนั้น สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้น คือ การนำปัญหาหรือความต้องการของวิสาหกิจนั้นๆ (Market Pull) มาทำให้เกิดการพบกันของสองด้านดังกล่าว เพื่อให้เกิดการนำงานวิจัยที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่การใช้งานจริงพร้อมทั้งตอบโจทย์ SMEs ได้ขณะเดียวกัน การสัมมนาวิชาการนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และนำเสนอถึงแนวทางของการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของ SMEs ไทยโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและเพิ่มผลผลิตในกรณีศึกษาต่างๆ ไปจนถึงการแลกเปลี่ยนมุมมอง ถึงโอกาสของการสร้างความร่วมมือทางการวิจัย ระหว่างภาครัฐ สวทช. สถาบันการศึกษา และ SMEs ไปจนถึงมุมมองทางการตลาด เพื่อให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่การใช้งานจริงของ SMEs ไทยได้อย่างทั่วถึงในอนาคตต่อไป

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=ghcZkxvsfbs

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top