คนเก่งคนดี บ่มเพาะถูกที่ สร้างคนคุณภาพดี (3/3)

การสัมมนาในหัวข้อ "คนเก่งคนดี บ่มเพาะถูกที่ สร้างคนคุณภาพดี" ในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017) วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (SSH) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศ เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ หากได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่และถูกวิธี เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ได้อย่างอเนกอนันต์ การเสวนาในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อการบ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษในหลากหลายสาขา ทั้งวิทยาศาสตร์ ดนตรี ศิลปะ และกีฬา ข้อเสนอแนะที่ได้จากจัดเสวนา จะนำไปใช้ประกอบการกำหนดแนวทาง หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อการพัฒนาผู้มึความสามารถพิเศษ และเตรียมการสำหรับ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านผู้มีความสามารถพิเศษ (Asia Pacific Conference on Giftedness: APCG2018) ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2561 ต่อไป Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=gdtSnsqar0s

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top