Accelerate your AdWords Business (Thailand_Part 1: Prospecting)

Hangouts On Air นี้จะถูกถ่ายทอดในภาษาไทย  HOA ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในสี่ของการเรียนการสอนสำหรับเอเจนซีที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการขาย Google AdWords เนื้อหาที่จะครอบคลุมใน HOA ครั้งนี้ คือ การค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า โดยที่เราจะแนะนำลักษณะของกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพและวิธีการระบุตัวตนกลุ่มคนเหล่านั้น เวลา: 11:00-12:00 (เวลาประเทศไทย)

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=gIRAy4abUlw

Google Thailand

Videos from the Google Thailand Team

Scroll to Top