พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อยอดภูมิปัญญา และรักษาสิ่งแวดล้อม

สวทช. มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลผญาดีศรีล้านนาประจำปี 2562” ให้แก่บุคคลผู้นำ วทน. ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยสาขาเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี คือ นางทองเพียง ศรีสว่าง ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ แปรรูปผลไม้เพื่อแก้ไขปัญหาพืชผลเกษตรราคาตกต่ำและล้นตลาด พร้อมทั้งบุกเบิกด้านการตลาดสร้างแบรนด์ “บ้านแคว” ส่งขายทั่วประเทศ ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายปรีชา ศิริ วีรบุรุษรักษาป่า ชุมชนปกาเกอญอ บ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่ได้บริหารจัดการชุมชน และทรัพยากรในชุมชนอย่าง“ยั่งยืน”และ“สมดุล” ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้วยพลังความสามัคคี และสำนึกรับผิดชอบ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=fVfyZ06di9Y

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top