พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Handy Sense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ

นักวิจัย สวทช. พัฒนาระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ หรือ แฮนดี้ เซนส์ นำเทคโนโลยีเซนเซอร์ ร่วมกับอุปกรณ์ไอโอที สู่อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อม ช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ใช้งานง่าย ทนทาน ราคาถูก ตรวจวัดเกษตรได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังช่วยให้เกษตรกรจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ สามารถนำมาศึกษาและสรุปเป็นองค์ความรู้ ถ่ายทอดสู่เกษตรกรรุ่นต่อไป ได้สะดวกยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีการใช้งานจริงแล้ว ในพื้นที่ทำการเกษตรหลายแห่ง ช่วยตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อม ทั้งการให้น้ำ ให้ปุ๋ย ป้องกันแมลง รวมทั้งการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณแสง สามารถควบคุมคุณภาพ ประเมินปริมาณผลผลิต เพิ่มคุณค่าผลผลิต รวมทั้งลดต้นทุนการผลิต

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=fAS0PkQz1MY

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top