พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน บัตรภาพคำศัพท์พหุภาษาเพื่อพัฒนาการอ่านและเขียนไทยฯ

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. ดำเนิน “โครงการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษา” ในโรงเรียนโสตศึกษานำร่อง 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดทำสื่อบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษา ในการสอนอ่านและเขียนภาษาไทย ที่มีรูปภาพประกอบจำนวน 2000 คำ และมีคิวอาร์โค้ดเชื่อมต่อไปยังวิดีโอการสะกดนิ้วมือ และท่าภาษามือของคำศัพท์บนบัตรภาพ นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน สามารถเรียนรู้การอ่านและเขียนคำศัพท์ ผ่านการใช้แท็บเล็ต อ่านคิวอาร์โค้ดบนบัตรภาพคำศัพท์ เพื่อแสดงผลเป็นวิดีโอภาษามือให้เข้าใจได้ง่าย และเรียนด้วยตนเองได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ จากการเรียนการสอนที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการอ่านและเขียนคำศัพท์เพิ่มขึ้น รวมทั้ง สามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้เร็วขึ้น และมีความจำที่คงทนขึ้น

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=ehxRHnSXd2A

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top